Lietuvos gamtos fondas http://www.glis.lt/?site=1 <table border="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="2"> <p style="text-align: justify;"><strong>Lietuvos gamtos fondas</strong> - labdaros paramos fondas, veikiantis tam, kad būtų i&scaron;saugota sveika ir nepažeista Lietuvos gamtinė aplinka.</p> <p style="text-align: justify;">LGF yra Pasaulio gamtos fondo (WWF) partneris Lietuvoje ir Pasaulio gamtos sqjungos (IUCN) narys.</p> </td> <td><img src="http://www.glis.lt/image.php?id=107" border="0" /></td> </tr> <tr> <td><img src="http://www.glis.lt/image.php?id=105" border="0" /></td> </tr> </tbody> </table> lt Tęsiamas konkursas „Baltiją tausojantis ūkininkas“, kurio tikslas – išrinkti Lietuvos ūkininką, taikantį pažangiausius maisto medžiagų (azoto ir fosforo) patekimo į aplinką mažinimo metodus http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=720 <p><strong>Ūkininkus ir (ar) suinteresuotas žemės ūkio organizacijas kviečiame apsilankyti konkurso &bdquo;Baltiją tausojantis ūkininkas&ldquo; interneto svetainėje&nbsp;</strong><a href="https://www.baltijosukininkas.com/">https://www.baltijosukininkas.com/</a>,&nbsp;<strong>kurioje rasite daugiau informacijos apie konkursą. Taip pat &nbsp;kviečiame užpildyti svetainėje pateiktą dalyvių anketą ir ją atsiųsti Lietuvos gamtos fondui adresu </strong><a href="mailto:info@glis.lt">info@glis.lt</a><strong> </strong></p> <p>&Scaron;is konkursas organizuojamas kartu su Pasaulio gamtos fondu (World Wild Fund for Nature - WWF). Juo siekiama i&scaron;ai&scaron;kinti ūkininkus, taikančius pažangias maisto medžiagų kontrolės ir sklaidos į aplinką mažinimo priemones ir populiarinti tas Baltijos &scaron;alių ūkininkų iniciatyvas, kurios efektyviai prisideda prie azoto ir fosforo kontrolės ir nuotėkio į vandens telkinius sumažinimo.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Konkurse kviečiame dalyvauti ūkininkus taikančius vieną ar daugiau &scaron;ių priemonių:</p> <p>1. <strong>Maistinių medžiagų valdymo planavimas</strong>. Yra parengtas ir įgyvendinamas i&scaron;samus maistinių medžiagų valdymo planas, į kurį įtraukiami tikslūs maistinių medžiagų poreikio skaičiavimais</p> <p>2. <strong>Dengiamieji ir tarpiniai augalai</strong>. Laikomas pusiau užimtas pūdymas arba sėjami tarpiniai augalai, nuėmus derlių, kad būtų lengviau įsisavinti maistinių medžiagų perteklių, sumažinti dirvožemio eroziją ir pagerinti dirvožemio sveikatą.</p> <p>3. <strong>Sėjomaina</strong>. Taikomos įvairios sėjomainos sistemos, apimančios azotą kaupiančius augalus, giliai įsi&scaron;aknijusius augalus ir skirtingus maistinių medžiagų poreikius turinčius augalus.</p> <p>4. <strong>Tiksliosios žemės ūkio technologijos</strong>. Naudojant tikslias žemdirbystės technologijas, tokias kaip GPS valdoma įranga ar kintamos normos paskleidimo sistemos.</p> <p>5. <strong>Apsauginis žemės dirbimas</strong>. Taikomi tausojantys žemės dirbimo metodai, pvz., bearimas arba sumažintas žemės dirbimas.</p> <p>6. <strong>Pakrantės buferinės zonos</strong>. Kuriamos ir palaikomos augalinių buferinės zonos prie upelių, upių ar kitų vandens telkinių.</p> <p>7. <strong>Kontroliuojamos drenažo sistemos</strong>. Įrengtos ir veikia kontroliuojamos drenažo sistemos arba drenažo vandens valdymo struktūros.</p> <p>8. <strong>Integruotasis kenkėjų valdymas (IKK)</strong>. Vykdoma IKK strategija, kuri apima biologinės kontrolės, sėjomainos, kenkėjų stebėjimo ir tikslinio pesticidų naudojimo įgyvendinimą.</p> <p>9. <strong>Integruotos augalų ir gyvulių sistemos</strong>. Integruotų pasėlių ir gyvulininkystės sistemų diegimas, kai gyvūnų atliekos (mė&scaron;las, srutos) naudojamos kaip trą&scaron;os pasėliams, sumažinant sintetinių trą&scaron;ų poreikį ir sumažinant maistinių medžiagų nuotėkį.</p> <p>10. <strong>&Scaron;lapžemių ir pakrančių zonų apsauga</strong>. Palaikomi ar atkuriami &scaron;lapžemiai ir pakrančių zonos, siekiant užtikrinti natūralų filtravimą ir maistinių medžiagų pasisavinimą.</p> <p>11. <strong>Vandens naudojimo valdymas</strong>. Įgyvendinamos tinkamos vandens valdymo praktikos, tokios kaip nuotėkio valdymas, erozijos kontrolė ir vandens &scaron;vaistymo mažinimas.</p> <p>12. <strong>Mė&scaron;lo tvarkymas</strong>. Pasirengti mė&scaron;lo tvarkymo planą, apimantį tinkamą mė&scaron;lo laikymą, tvarkymą ir naudojimą, siekiant sumažinti maistinių medžiagų nuotėkį ir i&scaron;plovimą. Tai gali apimti tokius metodus kaip mė&scaron;lo naudojimas kaip trą&scaron;a, mė&scaron;lo įterpimas atitinkamomis normomis ir laiku bei įterpimas į dirvą, siekiant sumažinti maistinių medžiagų praradimą.</p> <p>13. <strong>Ganyklų tvarkymas</strong>. Įgyvendinamos rotacinio ganymo sistemos, siekiant i&scaron;vengti per didelio ganymo intensyvumo, skatinti sveikesnes ganyklas ir sumažinti maistinių medžiagų nuotėkį.</p> <p>14. <strong>Maistinių medžiagų balansavimas auginant gyvulius</strong>. Taikomi subalansuoti gyvūnų pa&scaron;arų racionai, kad atitiktų gyvūnų mitybos poreikius, sumažinant maistinių medžiagų perteklių jų racione.</p> <p>15. <strong>Tikslus &scaron;ėrimas</strong>. Naudojami tikslaus &scaron;ėrimo metodai, siekiant optimizuoti gyvūnų pa&scaron;arų suvartojimą, sumažinti atliekų kiekį ir perteklinį maistinių medžiagų i&scaron;siskyrimą.</p> <p>16. <strong>Moksliniai ir praktiniai tyrimai</strong>. Ūkininko ūkyje atliekami tyrimai susiję su tvaraus ūkininkavimo praktika, o ypač su maistinių medžiagų valdymu, pesticidų naudojimo mažinimu ir aplinkosaugos priemonių taikymu praktikoje.</p> <p>17. <strong>Mokymas ir &scaron;vietimas</strong>. Ūkininkas dalyvauja mokymuose dalijantis patirtimi apie geriausias ūkyje naudojamas praktikas susijusias su maistinių medžiagų valdymu ir kitais aplinkos aspektais.</p> <p>Lietuvos gamtos fondo vadovo video kvietimas dalyvauti konkurse yra čia:</p> <p><a href="https://youtu.be/SwCeiPVCx6E?si=sdRM43A_ccJ9vKxX&amp;fbclid=IwAR23hIBZpahLgIB95_gJpea_xNgcwG3pjYtr9A1qDf3S4j4EJJkvsUqkWNY" target="_blank">https://youtu.be/SwCeiPVCx6E?si=sdRM43A_ccJ9vKxX</a></p> Fri, 19 Jan 2024 19:51:19 GMT Jei ūkininkaujate ir kartu saugote Baltijos jūrą – dalyvaukite konkurse „Baltiją tausojantis ūkininkas“ http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=719 <p>&nbsp;</p> <p><strong>Skelbiamas konkursas &bdquo;Baltiją tausojantis ūkininkas&ldquo;, kurio tikslas &ndash;&nbsp;i&scaron;rinkti Lietuvos ūkininką, savo veikloje taikantį pažangiausius maisto medžiagų (azoto ir fosforo) patekimo į aplinką mažinimo metodus ir priemones.</strong></p> <p><strong>Nuo 2010 metų organizuojamo&nbsp; konkurso ankstesnių metų laimėtojai jau įrodė, kad įmanoma ne tik sėkmingai plėtoti savo ūkį, i&scaron;auginti &scaron;viežią ir sveiką produkciją, bet ir kartu prisidėti prie bendro tikslo &ndash; &scaron;varesnės ir gyvybingesnės Baltijos jūros.</strong></p> <p><strong>Ūkininkus ir (ar) suinteresuotas žemės ūkio organizacijas kviečiame apsilankyti konkurso &bdquo;Baltiją tausojantis ūkininkas&ldquo; interneto svetainėje </strong><a href="https://www.baltijosukininkas.com/">https://www.baltijosukininkas.com/</a>, <strong>kurioje rasite daugiau informacijos apie konkursą. Taip pat &nbsp;kviečiame užpildyti svetainėje pateiktą anketą ir ją atsiųsti Lietuvos gamtos fondui.</strong></p> <p>&Scaron;iuo konkursu Lietuvos gamtos fondas (LGF) ir Pasaulio gamtos fondas (World Wild Fund for Nature - WWF) siekia populiarinti tas Baltijos &scaron;alių ūkininkų iniciatyvas, kurios padeda i&scaron;vengti perteklinio maisto medžiagų patekimo i&scaron; žemės ūkio laukųį aplinką ar vandens telkinius.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Konkurse kviečiame dalyvauti visus ūkininkus, kurie taiko įvairius&nbsp; maistinių medžiagų (azoto ir fosforo) kontrolės ir valdymo būdus (pvz.: taiko sėjomainą, tiksliąsias žemdirbystės technologijas, įgyvendina maistinių medžiagų valdymo ir mė&scaron;lo tvarkymo planus, praktikuoja dengiamųjų arba tarpinių augalų įsėjimą, beariminę žemdirbystę, i&scaron;laiko buferines apsaugos zonas prie vandens telkinių ir pana&scaron;iai).</p> <p>Taip pat bus atsižvelgiama ir į kitas, ne tik su azoto ir fosforo mažinimu susijusias, konkurso dalyvių pastangas saugoti agrarinio kra&scaron;tovaizdžio aplinką ir biologinę įvairovę (pavyzdžiui: integruotas kenkėjų valdymas, pesticidų panaudojimo optimizavimas, vabzdžių-apdulkintojų apsauga, dalyvavimas kitų ūkininkų &scaron;vietime ir bendradarbiavimas su akademinėmis institucijomis).</p> <p><strong>Kaip vyks konkursas &bdquo;Baltiją tausojantis ūkininkas&ldquo;?</strong></p> <p>Nacionalinė konkurso komisija įvertins gautas parai&scaron;kas ir i&scaron;rinks konkurso &bdquo;Baltiją tausojantis ūkininkas&ldquo; nacionalinį nugalėtoją.</p> <p>Lietuvos nugalėtojui bus įteiktas 1000 eurų piniginis prizas.</p> <p>Lietuvą atstovaujantis ūkininkas pateks į regioninį konkurso etapą, kuriame bus įvertinti visų 8, su Baltijos jūra besiribojančių, &scaron;alių (i&scaron;skyrus Rusiją) kandidatai.</p> <p>A&scaron;tuonių Baltijos &scaron;alių nacionalinių konkursų laimėtojai susirinks vienoje i&scaron; Baltijos &scaron;alių ir i&scaron;kilmingos ceremonijos metu bus paskelbtas viso Baltijos jūros regiono nugalėtojas, kuriam atiteks 10&nbsp;000 eurų prizas.</p> <p>Visų konkurse dalyvavusių ūkininkų taikomos praktikos bus vie&scaron;inamos per Baltijos &scaron;alių žiniasklaidos priemones.</p> <p><strong>Visus susidomėjusius konkursu, kviečiame apsilankyti konkurso &bdquo;Baltiją tausojantis ūkininkas&ldquo; svetainėje&nbsp; </strong>https://www.baltijosukininkas.com/,<strong>&nbsp;<strong>kur rasite konkurso sąlygas ir registracijos anketą.</strong></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Dalyvių anketų&nbsp;el. pa&scaron;to adresu </strong><a href="mailto:info@glis.lt">info@glis.lt</a><strong> </strong><strong>lauksime iki 2023 m. gruodžio 10 d.</strong></p> Sat, 28 Oct 2023 20:38:51 GMT Skelbiamas konkursas Lietuvos gamtos fondo direktoriaus pareigoms užimti http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=718 <p>Aplinkosauginė nevyriausybinė organizacija Lietuvos gamtos fondas pradeda naujo direktoriaus paie&scaron;kas.&nbsp;</p> <p><strong>Reikalavimai kandidatams:</strong></p> <ul> <li>nori dirbti nevyriausybinėje organizacijoje ir realizuoti savo idėjas gamtos apsaugos srityje;<br /><br /> </li> <li>turi auk&scaron;tąjį universitetinį i&scaron;silavinimą (magistro laipsnį arba jam prilyginamą), susijusį su aplinkosauga (aplinkosaugos vadyba, aplinkotyra ir aplinkotvarka, ekologija, biologija);<br /><br /> </li> <li>yra kompetentingas dirbti gamtos apsaugos ir aplinkotvarkos srityse;<br /><br /> </li> <li>turi ne mažiau kaip 3 metų administravimo ir finansų valdymo, tarptautinių projektų parai&scaron;kų rengimo bei projektų valdymo patirtį;<br /><br /></li> <li>gerai moka anglų kalbą;<br /><br /></li> <li>yra iniciatyvus, kūrybingas ir komunikabilus. </li> </ul> <p><br /><strong> Pirmenybė bus teikiama kandidatams, kurie:</strong></p> <ul> <li>turi ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo aplinkosaugos srityje patirtį;<br /><br /></li> <li>yra dirbę nevyriausybinės organizacijos vadovais;<br /><br /> </li> <li>gerai moka daugiau nei vieną užsienio kalbą. </li> </ul> <p><br /><strong> Svarbiausios direktoriaus pareigos/užduotys:</strong></p> <ul> <li>vadovauti Lietuvos gamtos fondui;<br /><br /> </li> <li>formuluoti, pristatyti ir atstovauti aplinkosaugines organizacijos pozicijas;<br /><br /></li> <li>inicijuoti aplinkosauginius projektus, dalyvauti juos rengiant ir įgyvendinant;<br /><br /> </li> <li>aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, skleisti aplinkosaugines idėjas;<br /><br /> </li> <li>atstovauti organizacijai tarptautiniuose renginiuose ir akcijose;<br /><br /></li> </ul> <p>Minimalus darbo laiko užimtumas &ndash; 50 % (pusė etato)</p> <p>Daugiau informacijos apie Lietuvos gamtos fondą: <strong>www.glis.lt </strong><br /> <br /> Susidomėjusius pra&scaron;ome siųsti pra&scaron;ymą ir gyvenimo apra&scaron;ymą LGF valdybos pirmininkui elektroniniu pa&scaron;tu: <a href="mailto:pranas.mierauskas@gmail.com">pranas.mierauskas@gmail.com</a>&nbsp; <strong>iki &scaron;. m. </strong><strong>rugsėjo mėn. 15 d.</strong> Telefonas pasiteiravimui: +370&nbsp;68634908.</p> Tue, 04 Jul 2023 21:48:56 GMT Seminaras apie tvaraus maisto sistemas - kokio maisto gamybą skatins Europa? http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=717 <p><strong>Vasario 28 d. Lietuvos gamtos fondas kartu su Lietuvos atsakingo verslo asociacija organizavo seminarą &bdquo;Nauji ES reikalavimai dėl Tvaraus maisto sistemų &ndash; kaip įgyvendinsime Lietuvoje?&ldquo;.</strong></p> <p>Renginys vyko hibridiniu būdu. Jame nuotoliniu būdu ir tiesiogiai dalyvavo vir&scaron; 50 dalyvių i&scaron; įvairių mokslo institucijų, Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, nevyriausybinių organizacijų atstovų ir verslo įmonių.</p> <p>Lietuvos gamtos fondo direktorius Edmundas Greimas pristatė pagrindines aplinkosaugines problemas ir i&scaron;&scaron;ūkius, kurie kyla maisto gamybos ir suvartojimo cikle. Maisto gamyba globaliu mastu generuoja apie 35 % klimatą &scaron;ildančių dujų. I&scaron; visų maisto gamybos cikle sukuriamų i&scaron;metimų, už trečdalį atsakinga gyvulininkystė. Kuriant Europos Sąjungos strategiją &bdquo;Nuo ūkio iki stalo&ldquo; ("From Farm to Fork") analizuota ir kiek mirčių sukelia prastos mitybos įpročiai. Nustatyta, kad mityba lemia iki penktadalio mirčių ir būtent Rytų Europos &scaron;alyse (Baltarusija, Ukraina, Lietuva) &scaron;is rodiklis yra itin auk&scaron;tas (~397 mirtys dėl mitybos, tenkančios 100 tūkst. gyventojų).&nbsp;<br /><br />Rinkdamiesi sveikesnę mitybą padėtume ir planetai, nes didžiausią anglies pėdsaką per porciją turi tokie produktai, kaip jautiena (užauginta fermose, pramoniniu būdu), ėriena, krevetės, brandintas sūris, pienaas, kiauliena. Daugiausia vandens i&scaron;teklių taip pat reikia gyvulinės kilmės maistui užauginti.&nbsp;</p> <p>Europos aplinkos biuro atstovė Isabel Palliota pristatė Tvarių maisto sistemų reglamento numatomas poveikio sritis ir &scaron;iek tiek papasakojo apie &scaron;io teisės akto rengimo procesą bei kada jį ketinama patvirtinti, iki kada priimami suinteresuotų &scaron;alių pasiūlymai. Tokio reglamento poreikis kilo supratus, jog Europoje &scaron;iuo metu maisto saugos, gamybos ir tiekimo taisyklės yra labai fragmentuotos. Todėl pagrindinis &scaron;iuo metu kuriamo ir 2024-ųjų pabaigoje visuomenei pristatomo Tvarių maisto sistemų reglamento siekis - kad visas į Europos Sąjungą patenkantis maistas būtų tvarus. Ukrainos karas taip pat padidino maisto saugumo aktualumą. Laimei, Europos Sąjungos &scaron;alys dėl &scaron;io karo nepatyrė maisto trūkumo. Minėtas dokumentas reglamentuos absoliučiai visas su maistu susijusias sritis: ne tik jo auginimą ir perdirbimą, tačiau ir maisto produktų reklamą, rinkodarą, i&scaron;metamą maistą. Jau dabar žinoma, jog &scaron;is reglamentas populiarins sveikesnius, ekologi&scaron;kame žemės ūkyje užaugintus produktus. Jei gaminamas maisto produktas nėra tvarus, yra tikimybė, kad Europos Sąjungos rinkoje jis tiesiog bus nelegalus.&nbsp;</p> <p>Kauno technologijos universiteto Maisto instituto vedėja dr. Alvija &Scaron;ala&scaron;evičienė pristatė modernią tvaraus maisto sistemų koncepciją ir tai, kokiu būdu sąveikauja jos elementai. Ji kalbėjo apie tai, jog tvaraus maisto sistema nuolat balansuoja tarp chaoso ir sąstingio sąvokų. Chaosas - tai jei leistume produktams augti savaime, niekaip nedarydami tam įtakos. Tuo metu sąstingis - chemikalais ir sunkiąja technika valdomas žemės ūkis, kuriame viskas yra optimizuota, tačiau rezultate kenčia dirvožemis ir bioįvairovė.&nbsp;<br />Mokslininkė kalbėjo ir apie Europos socialinio fondo agentūros pateiktas rekomendacijas, po to, kai dirbtinis intelektas apdorojo tūkstančius sveiko maisto temos &scaron;altinių. I&scaron;vados: norint maitintis sveikai, reikėtų atsisakyti mėsos (nebent vartoti liesą mėsą), atsisakyti pieno produktų (nebent vartoti liesus produktus) ir atsisakyti gyvulinės kilmės riebalų.&nbsp;<br /><br /> Programos &bdquo;Kur Lietuvai&ldquo; projekto vadovės Gabrielė Makarevičiūtė-Osipovič ir Gentvilė Bagdonavičiūtė pristatė studiją apie maisto &scaron;vaistymo prevencijos geruosius pavyzdžius Lietuvoje. I&scaron; tyrimo matyti, jog lietuviai nėra linkę pripažinti, kad i&scaron;meta gana nemažai maisto (lyginant su kitomis Europos &scaron;alimis) ir jie nėra linkę imtis pokyčių, kad to i&scaron;vengtų. Vienam lietuviui &scaron;iuo metu tenka apie 144 kilogramus i&scaron;metamo maisto per metus.&nbsp;</p> <p>Kaip galima būtų i&scaron;vengti maisto atliekų? Visų pirma tyrimo autorės rekomenduoja neprisipirkti jo per daug. Jei jau taip nutiko - versti maisto produktus kitais vartojamais produktais, pavyzdžiui, už&scaron;aldyti, i&scaron; vaisių i&scaron;spausti sltis. Jei yra galimybė jau &scaron;iek tiek pagedusius maisto produktus galima &scaron;erti gyvuliams ar vi&scaron;toms.&nbsp;<br /><br />Ne&scaron;vaistyti maisto padėtų nuolat turimas pirkinių sąra&scaron;as, virtuvės spintelių peržiūrėjimas prie&scaron; einant į parduotuvę, pastangos mažinti impulsyvų apsipirkimą bei skaičiavimas, kiek realiai maisto produktų reikia pagaminti konkrečiam kiekiui porcijų.&nbsp;</p> <p>Plenarinę renginio diskusiją moderavo Lietuvos atsakingo verslo asociacijos direktorė Audronė Alijo&scaron;iūtė-Paulauskienė. Plenarinės diskusijos dalyviai pasidalino savo mintimis apie tai, kokie yra gerieji ar lengviausiai įgyvendinami tvarių maisto sistemų diegimo pavyzdžiai ir koks Lietuvos mokslo institucijų ir verslo progresas siekiant darnumo maisto gamyboje, pardavime ir atliekų prevencijoje.<br /><br />Renginio vaizdo įra&scaron;ą rasite<strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://youtu.be/YNPgnkc_ueo" target="_blank"> ČIA.</a></span></strong><br /><br /><span style="color: #222222; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px;">Seminaro prane&scaron;imus galima rasti:</span></p> <p><span style="color: #222222; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px;"><br /><span style="color: #222222; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px;">1. Edmundas Greimas.<a href="https://docs.google.com/presentation/d/1wEIBsPn87tXsRrQSQirkr2ZQhvQEnTjz/edit?usp=sharing&amp;ouid=113934186954530220885&amp;rtpof=true&amp;sd=true" target="_blank"> <strong>Įvadinis prane&scaron;imas. Kokias aplinkosaugos problemas sukelia maisto gamyba ir vartojimas.</strong></a></span></span></p> <p><span style="color: #222222; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px;"><span style="color: #222222; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px;">2. Dr. Alvija &Scaron;ala&scaron;evičienė. <a href="https://docs.google.com/presentation/d/1R3_tXG2kEKPbqDuq36BMAbvjCrNPvpY8/edit?usp=sharing&amp;ouid=113934186954530220885&amp;rtpof=true&amp;sd=true" target="_blank"><strong>Tvarios maisto sistemos &ndash; samprata, principai ir pagrindinės dalys.</strong></a></span></span></p> <p><span style="color: #222222; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px;"><span style="color: #222222; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px;">3.<span style="color: #222222; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px;">&nbsp;Edmundas Greimas.<a href="https://docs.google.com/presentation/d/1soOlvtSdRWjMs8pKNSvzpWLJx32lSLj0/edit?usp=sharing&amp;ouid=113934186954530220885&amp;rtpof=true&amp;sd=true" target="_blank"> <strong>NVO požiūris ir lūkesčiai dėl Tvaraus maisto sistemų reglamento.</strong></a></span></span></span></p> <p><span style="color: #222222; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px;"><span style="color: #222222; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px;"><span style="color: #222222; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px;"><span style="color: #222222; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px;">4. Gentvilė Bagdonavičiūtė, Gabrielė Makarevičiūtė-Osipovič.<a href="https://drive.google.com/file/d/1bHwzua4_opQ_KXMhWc_e7fn2FO6KgaL7/view?usp=sharing" target="_blank"> <strong>Maisto atliekų prevencija. Situacija Lietuvoje ir gerosios patirtys.</strong></a></span></span></span></span></p> Wed, 08 Mar 2023 15:10:54 GMT Lietuvos gamtos fondas organizuoja renginį apie naujuosius ES reikalavimus dėl tvaraus maisto sistemų http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=716 <p>Atsižvelgdama į &bdquo;Europos žaliąjį kursą&ldquo;, Europos Komisija priėmė strategiją &bdquo;Nuo ūkio iki stalo&ldquo; (F2F), kuria siekiama remti perėjimą prie tvarios maisto sistemos. &Scaron;ioje strategijoje paskelbta iniciatyva dėl tvaraus maisto sistemų (angl. Framework for Sustainable Food Systems &ndash; FSFS), kurią Europos Komisija planuoja patvirtinti 2023 m.&nbsp;&Scaron;is&nbsp;naujas reglamentas padės pereiti prie tvaresnių maisto sistemų, sumažinti ES maisto sistemos poveikį aplinkai, klimatui bei sustiprins jų atsparumą.&nbsp;&nbsp;</p> <p><br />Spalio 28 dieną Lietuvos gamtos fondas organizuoja renginį, kurio tikslas pristatyti naują ES Tvarių maisto sistemų reglamentą ir aptarti, kaip jis paveiks Lietuvą.</p> <p>Ką dalyviai sužinos renginyje:</p> <ul> <li>Kas yra tvaraus maisto sistema ir kodėl mums tai svarbu?</li> <li>Ko galime tikėtis i&scaron; ES Tvarių maisto sistemų reglamento ir kaip vyksta reglamento projekto rengimas &ndash; apie tai kalbės Europos aplinkos biuro atstovė</li> <li>Kokios tendencijos Lietuvoje, kokius tyrimus &scaron;ioje srityje atlieka &bdquo;Kurk Lietuvai&ldquo; programos dalyviai?</li> <li>Kaip galime prisidėti prie tvaresnių maisto sistemų diegimo?</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>RENGINIO DATA:&nbsp;2023 vasario 28 d. 10:00 - 13:00</p> <p>VIETA:&nbsp;VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro salė,&nbsp;&nbsp;Saulėtekio al. 5, Vilnius</p> <p>Renginys taip pat bus transliuojamas nuotoliniu būdu. Nuoroda prisijungimui:</p> <p><a href="https://us02web.zoom.us/j/81470839276?pwd=eVBaK1ZBSVpkSEl3TEdNMkI0UlR4Zz09">https://us02web.zoom.us/j/81470839276?pwd=eVBaK1ZBSVpkSEl3TEdNMkI0UlR4Zz09</a></p> Mon, 27 Feb 2023 15:16:25 GMT Išrinktas 2023-iųjų rūšių dešimtukas http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=715 <p><br />Lietuvos gamtos fondas kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba ir Lietuvos mokinių neformaliojo &scaron;vietimo centru i&scaron;rinko 2023-iųjų metų organizmų de&scaron;imtuką. De&scaron;imtuko tikslas &ndash; pristatyti visuomenei Lietuvos gamtos turtų įvairovę, retesnes gyvūnų, augalų, voragyvių, grybų ir kitas rū&scaron;is bei&nbsp; paskatinti jomis labiau pasidomėti.</p> <p>Lietuvos rū&scaron;ių de&scaron;imtukas i&scaron;rinktas jau ketvirtą kartą. Gamtininkai tikisi, kad mūsų &scaron;alies mokiniai, mokytojai, kiti gamtos bičiuliai įsitrauks į gamtos stebėjimus ir piliečių mokslo projektus. Jei pastebėsite 2023-iųjų rū&scaron;is, jas galima registruoti tinklalapyje <a href="http://www.inaturalist.org/">www.inaturalist.org</a> (projekte &bdquo;2023 rū&scaron;ių de&scaron;imtukas&ldquo;) arba siųsti nuotraukas&nbsp;<a href="mailto:info@glis.lt">info@glis.lt</a></p> <p>2023 metų rū&scaron;ys:</p> <p>Metų žinduolis</p> <p><strong>Pilkasis ki&scaron;kis </strong>(<em>Lepus europaeus</em>)</p> <p>Metų samana</p> <p><strong>Garbanotasis kiminas </strong>(<em>Sphagnum squarrosum</em>)</p> <p>Metų vabzdys</p> <p><strong>Kurklys </strong>(<em>Gryllotalpa gryllotalpa</em>)</p> <p>Metų pauk&scaron;tis</p> <p><strong>Baltasis gandras</strong> (<em>Ciconia ciconia</em>)</p> <p>Metų grybas</p> <p><strong>Raudonasis auksabaravykis </strong>(<em>Aureoboletus projectellus</em>)</p> <p>Metų augalas</p> <p><strong>Stačioji žemenė </strong>(<em>Sagina nodosa</em>)</p> <p>Metų bestuburis</p> <p><strong>Medicininė dėlė </strong>(<em>Hirudo medicinalis</em>)</p> <p>Metų sumedėjęs augalas</p> <p><strong>&Scaron;iaurinė linėja</strong> (<em>Linnaea borealis</em>)</p> <p>Metų voras</p> <p><strong>Juostuotasis marga&scaron;oklis </strong>(<em>Marpissa radiata</em>)</p> <p>Metų žuvis</p> <p><strong>Vėgėlė </strong>(<em>Lota lota</em>)</p> <p>Metų buveinė</p> <p><strong> Kerpiniai pu&scaron;ynai (kodas 91T0)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Paruo&scaron;tas metų organizmų plakatas, kuris bus dovanojamas Lietuvos mokykloms, saugomoms teritorijoms, gamtininkų organizacijoms. Tačiau taip pat <a href="https://www.lmnsc.lt/uplfiles4/2023%20met%C5%B3%20de%C5%A1imtuko%20plakatas.pdf" target="_blank"><strong>ČIA</strong> </a>jį galite atsisiųsti ir atsispausdinti A3 formatu.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Platesnius organizmų apra&scaron;ymus rasite <a href="https://www.lmnsc.lt/uplfiles4/2023%20met%C5%B3%20r%C5%AB%C5%A1i%C5%B3%20apra%C5%A1ymai.pdf" target="_blank"><strong>ČIA.&nbsp;</strong></a></p> <p>Kviečiame pažinti, stebėti, kaupti paplitimo informaciją apie i&scaron;rinktas metų rū&scaron;is bei metų buveinę. Informaciją kviečiame teikti gamtininkų organizacijoms ir <a href="https://www.inaturalist.org/projects/2023-metu-rusiu-desimtukas" target="_blank">tinklalapyje</a>.</p> Tue, 31 Jan 2023 18:17:32 GMT Atnaujintas sąmoningo vartotojo gidas „Nyksta žuvys“: kokios žuvies geriau atsisakyti? http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=714 <p style="text-align: justify;"><strong>Ungurys, menkė, la&scaron;i&scaron;a &ndash; būtent &scaron;ios žuvies rū&scaron;ys dabar yra didžiuliame pavojuje. Atsižvelgdamas į pastebimai mažėjančius žuvies i&scaron;teklius, Lietuvos gamtos fondas (LGF) pristato pagal &scaron;viežiausias rekomendacijas atnaujintą gidą sąmoningam žuvies ir jūros gėrybių vartotojui &bdquo;Nyksta žuvys&ldquo;.</strong></p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Projekto reklaminės kampanijos &scaron;ūkis kvietė paleisti įprotį valgyti nykstančią žuvį. Visgi labai svarbu suprasti, jog rinktis žuvį atsakingai &ndash; nerei&scaron;kia jos visi&scaron;kai atsisakyti. Tai rei&scaron;kia rinktis ją sąmoningai. Žinoti, kurias žuvų rū&scaron;is ir kuriose vietose sugautas galima valgyti, o kurių verčiau atsisakyti. Mūsų paruo&scaron;tas ir ką tik atnaujintas gidas &bdquo;Nyksta žuvys&ldquo; leis vartotojams sužinoti naujausią informaciją apie daugelį Lietuvoje parduodamų populiarių žuvų rū&scaron;ių ir tikimės, kad padės formuoti žuvų pasirinkimo ir vartojimo įpročius&ldquo;, &ndash; pasakoja LGF žuvininkystės ekspertas Robertas Staponkus.</p> <p style="text-align: justify;">Leidinyje žuvys &scaron;viesoforo principu suskirstytos į tris kategorijas: &bdquo;Valgyk&ldquo;, &bdquo;Pagalvok&ldquo; ir &bdquo;Atsisakyk&ldquo;. Kategorijoms žuvys priskiriamos pagal jų i&scaron;teklių gausumą ir intensyvios žvejybos keliamą grėsmę.</p> <p style="text-align: justify;">Deja, &scaron;iais metais visą Baltijos jūroje sugauta menkė atsidūrė raudonojoje kategorijoje, kurioje esančių žuvų ir jūros gėrybių rekomenduojama atsisakyti, taip siekiant prisidėti prie jų i&scaron;saugojimo. Kitos dvi gerai pažįstamos žuvys, atsidūrusios raudonojoje kategorijoje ir esančios tikrai pavojingoje situacijoje &ndash; ungurys ir mūsų vandenyse sugauta la&scaron;i&scaron;a.</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;&Scaron;ios nykstančios rū&scaron;ys idealiai iliustruoja pragrindinės problemas, dėl kurių ilgus de&scaron;imtmečius kentėjo žuvų i&scaron;tekliai: per ilgai trukęs žuvų pergaudymas ir mokslo rekomendacijų nepaisymas, prastėjanti Baltijos jūros ekologinė būklė ir migracijos kliūtys praeivių žuvų keliuose į ner&scaron;tavietes&ldquo;, &ndash; sako R. Staponkus.</p> <p style="text-align: justify;">Kaip sąmoningai pasirinkti žuvį ir prisidėti prie nykstančių rū&scaron;ių i&scaron;saugojimo? Pirmiausia, pasidomėkite, kur &scaron;ios buvo sugautos ar užaugintos, bei kokias įrankiais jos buvo sugautos. Tai labai svarbu, nes skirtingose vandenynų ar jūrų vietose jų i&scaron;tekliai gali kardinaliai skirtis, o nuo žvejyboje naudojamų įrankių priklauso, koks bus jų poveikis visai ekosistemai. Kai kuriais atvejais gali būti sugaunama daugiau priegaudos (neverslinių žuvų, pauk&scaron;čių ar žinduolių) nei konkrečios žuvies, kuri yra gaudoma. Klausimai gali paskatinti verslininkus pardavimui ie&scaron;koti gausesnių ir atsakingai gaudomų rū&scaron;ių.</p> <p style="text-align: justify;">Nepirkite į tarptautinę (IUCN) ir į Lietuvos raudonąją knygą įtrauktų, taip pat giliai gyvenančių žuvų rū&scaron;ių kaip, sakykime, jūros e&scaron;erio. &Scaron;ios žuvys auga lėtai, tad jų i&scaron;tekliai yra itin jautrūs pergaudymui, o jų žvejyba menkai reguliuojama. Geriau rinktis didesnes žuvis, nes, jei perkate jauną, mažo dydžio žuvį, didelė tikimybė, kad ji nebus nė karto i&scaron;ner&scaron;usi. Rekomenduojama ie&scaron;koti vietinių gausių žuvų rū&scaron;ių, pavyzdžiui: karpių, strimelių, Baltijos &scaron;protų ir kitų. Taip paremsite vietos verslą, o ir žuvis greičiausiai bus &scaron;viežesnė ir kokybi&scaron;kesnė.</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Na, o geriausia naudokitės mūsų gidu &bdquo;Nyksta žuvys&ldquo;, kurį visuomet turėsite po ranka &ndash; tereikia užeiti į interneto svetainę <a href="https://nykstazuvys.lt/">nykstazuvys.lt</a> ir ten suvesti dominančios žuvies pavadinimą&ldquo;, &ndash; pataria žuvininkystės ekspertas.</p> Tue, 31 May 2022 11:33:39 GMT Skelbiamas 2022-ųjų rūšių dešimtukas http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=713 <p>Daugelyje &scaron;alių kiekvienais metais renkami įvairių organizmų sisteminių grupių rū&scaron;ių de&scaron;imtukai. Net nedidelėje Lietuvoje gyvena daugiau kaip 30&nbsp;000 rū&scaron;ių pačių įvairiausių gyvūnų, augalų ir grybų. Jų nepažįsta ne tik gamta nesidomintys: visų &scaron;alies organizmų nepažįsta nė vienas mokslininkas.</p> <p>Organizmų rū&scaron;ių de&scaron;imtukų tikslas &ndash; plačiau pristatyti visuomenei valstybės gamtos turtų įvairovę ir skirtingumą. Lietuvoje jau trečiąjį kartą i&scaron;rinktas de&scaron;imtukas &ndash;&nbsp; į jį i&scaron;rinktos tps rū&scaron;ys, į kurias gamtininkai nori atkreipti visuomenės dėmesį 2022-aisiais metais. Kaimyninėse valstybėse (Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje) tradicija rinkti kasmetinį rū&scaron;ių de&scaron;imtuką yra senesnė, todėl ir visuomenės įtrauktis didesnė. Lietuvos gamtininkai tikisi, kad ir mūsų &scaron;alies mokiniai, mokytojai, kiti gamtos bičiuliai įsitrauks į gamtos stebėjimus ir piliečių mokslo projektus.</p> <p>Tradici&scaron;kai Lietuvos ornitologų draugija renka metų pauk&scaron;tį, Lietuvos entomologų draugija &ndash; metų vabzdį, voragyvių stebėjimo entuziastai &ndash; metų voragyvį, Lietuvos mikologų draugija &ndash; metų grybą. Trys organizacijos (Lietuvos gamtos fondas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir Lietuvos mokinių neformaliojo &scaron;vietimo centras) renka kitas metų organizmų rū&scaron;is ir gamtinę buveinę, konsultuodamiesi su Gamtos tyrimų centru, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centru, Lietuvos herpetologų draugija. Organizmus apra&scaron;ė ir nuotraukas pateikė apie 12 profesionalių gamtininkų.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tad 2022-ųjų metų organizmai:</p> <p><strong>Paprastasis amalas (<em>Viscum album</em>)</strong></p> <p><strong>Rudagalvė antis (<em>Aythya ferina</em>)</strong></p> <p><strong>Prožirninė kuprotoji cikada (<em>Gargara genistae</em>) </strong></p> <p><strong>Smiltyninis gyslotis (<em>Plantago arenaria</em>)</strong></p> <p><strong>Gyvavedis driežas (<em>Zootoca vivipara</em>)</strong></p> <p><strong>Paprastasis kūjagalvis (<em>Cottus gobio</em>)</strong></p> <p><strong>Riestalapė raguotė (<em>Nowellia curvifolia</em>)</strong></p> <p><strong>Ra&scaron;tuotasis lū&scaron;iavoris (<em>Oxyopes ramosus</em>)</strong></p> <p><strong>Tamsusis &scaron;e&scaron;kas (<em>Mustela putorius</em>)</strong></p> <p><strong>Sklaidžioji va&scaron;kaplutė (<em>Exidiopsis effusa</em>)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>2022 metų buveinė: karbonatinių smėlynų pievos.</p> <p>Parengtas metų organizmų plakatas, kuris bus dovanojamas Lietuvos mokykloms, saugomoms teritorijoms, gamtininkų organizacijoms. Jį atsisiųsti ir atsispausdinti A3 formatu galite paspaude <a href="https://www.lmnsc.lt/uplfiles4/2022%20met%C5%B3%20r%C5%AB%C5%A1i%C5%B3%20de%C5%A1imtukas_plakatas.pdf" target="_blank">ant &scaron;ios nuorodos.</a></p> <p>Platesnius organizmų apra&scaron;ymus rasite <a href="https://www.lmnsc.lt/uplfiles4/2022%20met%C5%B3%20r%C5%AB%C5%A1i%C5%B3%20de%C5%A1imtukas_apra%C5%A1ymas.pdf" target="_blank">ČIA</a>.&nbsp;</p> <p>Kviečiame pažinti, stebėti, kaupti paplitimo informaciją apie i&scaron;rinktas metų rū&scaron;is bei metų buveinę. Informaciją kviečiame teikti gamtininkų organizacijoms ir tinklalapyje <a href="http://www.inaturalist.org">www.inaturalist.org</a>. <br /><br />2022 metų rū&scaron;ių stebėjimus galima skelbti arba peržiūrėti platformoje <a href="https://www.inaturalist.org/projects/2022-metu-rusiu-desimtukas" target="_blank">iNaturalist.</a>&nbsp;</p> <p>Taip pat visus stebinčius ir saugančius gamtą kviečiame siūlyti organizmų rū&scaron;is jau 2023-iesiems metams.&nbsp;</p> Tue, 01 Feb 2022 13:15:07 GMT Kūčių stalas: ar visų mėgstama silkė – vis dar tvarus pasirinkimas? http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=712 <p style="text-align: justify;"><strong>Skonis ir kaina &ndash; tai turbūt pagrindiniai kriterijai, lemiantys, kokia žuvis atsiduria ant kiekvieno i&scaron; mūsų Kūčių stalo. Visgi, &scaron;ventėms renkantis žuvį ir jūros gėrybes, Lietuvos gamtos fondas (LGF) kviečia atsižvelgti ir į tai, ar &scaron;iai rū&scaron;iai negresia pavojus i&scaron;nykti. </strong></p> <p style="text-align: justify;">Pasak pasaulinės maisto ir žemės ūkio organizacijos, pastaruosius de&scaron;imtmečius žuvies vartojimas augo dvigubai greičiau nei jos i&scaron;tekliai &ndash; nenuostabu, kad nemažai rū&scaron;ių atsidūrė dideliame pavojuje. Kai kurios jų artimiausiais metais gali brangti kelis kartus, o blogiausiu atveju &ndash; &scaron;ių rū&scaron;ių i&scaron; viso gali nebelikti. Atsižvelgdamas į pastebimai mažėjančius žuvies i&scaron;teklius, LGF parengė gidą sąmoningam žuvies vartotojui <a href="https://nykstazuvys.lt/">&bdquo;Nyksta žuvys&ldquo;</a>.</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Labai svarbu suprasti, jog rinktis žuvį atsakingai &ndash; nerei&scaron;kia jos visi&scaron;kai atsisakyti. Tai rei&scaron;kia rinktis ją sąmoningai. Žinoti, kurias žuvų rū&scaron;is ir kuriose vietose sugautas galima valgyti, o kurių verčiau atsisakyti. Mūsų paruo&scaron;tas gidas &bdquo;Nyksta žuvys&ldquo; leis vartotojams sužinoti naujausią informaciją apie daugelį Lietuvoje parduodamų populiarių žuvų rū&scaron;ių ir tikimės, kad padės formuoti žuvų pasirinkimo bei vartojimo įpročius. &Scaron;ventinis laikotarpis gali tapti puikia proga pradėti vartoti atsakingiau&ldquo;, &ndash; sako LGF žuvininkystė ekspertas Robertas Staponkus.</p> <p style="text-align: justify;">Taigi, kokią žuvį rinktis Kūčių stalui ir kurios geriau vengti? Gidas &bdquo;Nyksta žuvys&ldquo; rekomenduoja atsisakyti ungurio, menkės, oto, jūros e&scaron;erio, daugumos rū&scaron;ių tuno, laisvėje sugautos la&scaron;i&scaron;os, tropinių krevečių.</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Nors silkė vis dar i&scaron;lieka vienu geriausių pasirinkimų, tačiau Baltijos jūroje turimo silkės porū&scaron;io &ndash; strimelės, kvotos &scaron;iemet stipriai sumažintos, nes net ir &scaron;ios žuvies i&scaron;teklių būklė smarkiai prastėja. Taigi, renkantis silkę, strimelę, rekomenduojama pasitikrinti, ar ji yra pagauta ne ties vakariniais Airijos krantais arba &Scaron;iauriniai &Scaron;kotijos krantais, kur &scaron;iuo metu kaip tik žvejoja laivas &bdquo;Margiris&ldquo; &ndash; didžiausias Lietuvos žvejybinis laivas ir antras pagal dydį tralas pasaulyje. Beje, kartu &bdquo;Margiriu toje pačioje vietovėje gaudo ir pats didžiausias tralas pasaulyje &bdquo;Annelies Ilena&ldquo;, plaukiojantis su Lenkijos vėliava. &Scaron;iuos laivus lydi dar vienas lenkų laivas &bdquo;Alina&ldquo; ir bendrai jie į krantą gali pargabenti vir&scaron; 22000 tonų žuvies &ndash; tai yra nesuvokiamai dideli skaičiai&ldquo;, &ndash; pasakoja R. Staponkus.</p> <p style="text-align: justify;">Kaip gerus pasirinkimus taip pat galima įvardinti karpius, Baltijos &scaron;protus bei kitas vietines žuvis. Rekomenduojama rinktis didesnes žuvis, nes taip bus užtikrinama, kad jos jau spėjo i&scaron;ner&scaron;ti &ndash; palikti palikuonių. Taip pat nepirkite giliavandenių bei itin retų žuvų, kurių i&scaron;tekliai yra itin jautrūs pergaudymui, o jų žvejyba menkai reguliuojama.</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Geriausia &ndash; vadovaukitės Nystazuvys.lt gidu. Visos žuvys čia pažymėtos &scaron;viesoforo principu: žalia (valgyk), geltona (pagalvok) ir raudona (atsisakyk) spalvomis. Reikia nepamir&scaron;ti, kad ta pati rū&scaron;is, priklausomai nuo pagavimo vietos ir būdo, gali priklausyti ne vienai kategorijai. Taigi, net jei apie žuvies rū&scaron;is nusimanote mažai, gidas padės nesunkiai susigaudyti ir nepasiklysti, renkantis tvarų produktą&ldquo;, &ndash; užtikrina LGF atstovas.</p> Thu, 23 Dec 2021 11:51:55 GMT LIFE Peat Restore seminaras apie kiminų auginimą durpių įmonių specialistams http://www.glis.lt/?pid=1&news_id=711 <p>Lapkričio 11 d. projekto LIFE Peat Restore vykdytojai Lietuvoje sukvietė &scaron;alies durpių pramonės įmonių specialistus, eksploatuojamų ir apleistų durpių karjerų savininkus, pažeistų durpynų ateitimi besirūpinančių saugomų teritorijų specialistus dalyvauti mokomajame seminare &bdquo;Kiminų ir kitų auk&scaron;tapelkėms būdingų augalų įkurdinimas i&scaron;eksploatuotų durpynų rekultivavimui&ldquo;. Seminaras vyko hibridiniu būdu: tiesiogiai &Scaron;ilutėje (UAB&nbsp;<em>Klasmann-Deilmann &Scaron;ilutė</em>&nbsp;įmonės patalpose) ir ekskursijoje į eksperimentinį kiminų auginimo lauką Auk&scaron;tumalos durpyne (&Scaron;ilutės r.) bei nuotoliniu būdu.</p> <p>Seminare dalyvavo durpių įmonių asociacijos &ldquo;Lietuvi&scaron;kos durpės&rdquo; bei durpių įmonių UAB&nbsp;<em>Klasmann-Deilmann &Scaron;ilutė</em>, UAB&nbsp;<em>Klasmann-Deilmann</em>&nbsp;GmbH, UAB&nbsp;<em>Rėkyva</em>, UAB&nbsp;<em>Tytuvėnų durpės</em>&nbsp;atstovai, Žemaitijos nacionalinio parko, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato, Valstybinės saugomų teritorijų direkcijos Metodinio-analitinio centro, Lietuvos geologijos tarnybos, UAB&nbsp;<em>GJ Magma</em>, UAB&nbsp;<em>Transjuda</em>&nbsp;ir kt. įstaigų specialistai.</p> <p><img src="http://glis.lt/image.php?id=1814" border="0" /></p> <p><a href="https://life-peat-restore.eu/lt/wp-content/uploads/sites/10/2021/11/seminaro-programa-2021.pdf">Seminaro programa 2021</a> - https://life-peat-restore.eu/lt/wp-content/uploads/sites/10/2021/11/seminaro-programa-2021.pdf</p> <p>Seminaro dalyviai buvo supažindinti su projekto LIFE Peat Restore įgyvendintomis veiklomis Auk&scaron;tumalos durpyne (&Scaron;ilutės r.), pelkių svarba klimato kaitos &scaron;velninimui, Lietuvos durpių pramonės atstovų mintimis apie durpininkystės ateitį Paryžiaus susitarimo kontekste ir pasidžiaugta naujausiu projekto leidiniu &bdquo;<a href="https://life-peat-restore.eu/lt/wp-content/uploads/sites/10/2021/11/durpynai-ir-klimato-kaita-life-peat-restore-2021-compressed.pdf">Durpynai ir klimato kaita. Atkuriame pelkes siekdami &scaron;velninti klimato kaitą</a>&ldquo; (2021).</p> <p>Atkreiptas dėmesys į kiminų ir kitų auk&scaron;tapelkinių augalų auginimo patirtį Vokietijoje: i&scaron;eksploatuotuose durpių karjeruose (<a href="https://klasmann-deilmann.com/lt/"><em>Klasmann-Deilmann</em>&nbsp;GmbH</a>) bei nusausintuose auk&scaron;tapelkiniuose durpynuose buvusių kultūrinių pievų ir ganyklų vietoje (<a href="https://www.uni-greifswald.de/">Greifsvaldo universitetas</a>,&nbsp;<a href="https://www.greifswaldmoor.de/home.html">Greifsvaldo pelkių centras</a>). Pristatyti ir projekto LIFE Peat Restore partnerių Gamtininkų klubo (<a href="https://www.kp.org.pl/pl/">Klub Przyrodnik&oacute;w</a>) Lenkijoje eksperimentai įrengiant plūduriuojančias salas užtvindytame durpių karjere. Pristatyta glausta apžvalga apie kiminų auginimo patirtį Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir kt. &scaron;alyse.</p> <p>Greifsvaldo pelkių centro (Vokietija) mokslininkų grupės patirtį, susijusią su kiminų auginimu auk&scaron;tapelkiniuose durpynuose buvusių kultūrinių pievų ir ganyklų vietoje, į žaismingai rimtą video filmą sulipdė Swantje Furtak ir dr. Greta Gaudig. &Scaron;is video filmas &ndash; viena i&scaron;&nbsp;<a href="https://mowi.botanik.uni-greifswald.de/en/veranstaltungen/rrr2021/index.php">RRR 2021 konferencijos</a>&nbsp;virtualių ekskursijų &ndash; &bdquo;Auginkime durpių samanas&ldquo;, skirtas unikaliam kiminų auginimo eksperimentui Hankhauzeno pelkėje (&Scaron;V Vokietija). Džiugu, kad į virtualią ekskursiją Greifsvaldo mokslininkai kviečia ir Jus:</p> <p><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jng6sTf0rwg" title="YouTube video player" width="560"></iframe></p> <p>Renginio pabaigoje įvyko i&scaron;vyka į kiminų ir kitų auk&scaron;tapelkinių augalų auginimo lauką Auk&scaron;tumalos durpyne, aptarti i&scaron;kilę i&scaron;&scaron;ūkiai (sklypo suformavimas, pastovaus vandens lygio kiminų auginimo lauke i&scaron;laikymo užtikrinimas, donorinės kiminų medžiagos surinkimas ir paskleidimas, eksperimentinio lauko priežiūra ir kt.) ir sprendimai, kuriuos pasitelkė projekto LIFE Peat Restore komanda Lietuvoje kartu su UAB&nbsp;<em>Klasmann-Deilmann &Scaron;ilutė</em>&nbsp;specialistais.</p> <p><img src="http://glis.lt/image.php?id=1817" border="0" /></p> <p>Organizatoriai:<br /> Lietuvos gamtos fondas<br /> Durpių įmonių asociacija Lietuvi&scaron;kos durpės<br /> UAB Klasmann-Deilmann &Scaron;ilutė</p> <p><img src="http://glis.lt/image.php?id=1816" border="0" /></p> <p><em>Naujausias projekto LIFE Peat Restore informacinis leidinys &bdquo;Durpynai ir klimato kaita. Atkuriame pelkes siekdami &scaron;velninti klimato kaitą&ldquo; (2021)</em></p> <p><em>Seminaras organizuojamas Europos Sąjungos LIFE programos Klimato politikos paprogramės (Klimato kaitos &scaron;velninimas) projekto &ldquo;CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus &Scaron;iaurės Europos lygumose&ldquo; LIFE Peat Restore LIFE15 CCM/DE/000138 lė&scaron;omis.</em></p> <p style="text-align: right;">Jūratės Sendžikaitės nuotraukos</p> Mon, 22 Nov 2021 15:35:54 GMT