Lietuvos gamtos fondas remia jaunimo įgyvendinamus aplinkosauginius projektus

2011-06-28 | Temos: jaunimo iniciatyvos, parama

2011 metai Lietuvos gamtos fondas jaunimo aplinkosauginių iniciatyvų skatinimo programos įgyvendinimui pasirinko dvi pagrindines kryptis – jaunimo aplinkosauginį švietimą skatinančio portalo www.gamtosakademija.lt kūrimą ir jaunimo įgyvendinimų aplinkosauginių projektų rėmimą. 

Šią programą remia finansinę paramą skyręs UAB „Antalis“, senų mobiliųjų telefonų surinkimo akciją organizavęs UAB „Greenfone LT“ (už surinktus telefonus gautos lėšos buvo skirtos telefonus rinkusioms mokykloms kaip dalinis projektų finansavimas) ir leidykla „Lututė“, projektą parėmusi leidiniais apie gamtą. Jaunimo aplinkosauginių iniciatyvų skatinimo programą inicijavo, įgyvendina ir iš dalies finansuoja Lietuvos gamtos fondas.
Šiuo metu yra parengta portalo www.gamtosakademija.lt koncepcija ir pradėti dizaino kūrimo, funkcijų programavimo bei informacijos rengimo darbai. Įvertinus darbų apimtis bei orientuojantis į tikslinę moksleivių bei pedagogų auditoriją, planuojama, kad portalas oficialiai bus pristatytas 2011 metų rugsėjo mėnesį, kai prasidės mokslo metai. Iki to laiko nuo 2011 metų kovo mėnesio pradžios veikia laikina svetainė www.glis.gamtosakademija.lt. Čia yra talpinama su paraiškų teikimu, vertinimu bei įgyvendinimu susijusi informacija. Pradėjus veikti portalui, ši svetainė papildys portalo struktūrą.
Jaunimo įgyvendinamų aplinkosauginių projektų konkursas buvo paskelbtas 2011 metų kovo mėnesio 14 dieną. Kvietimas teikti paraiškas buvo išsiųstas visoms Lietuvos švietimo įstaigoms, savivaldybėms, saugomų teritorijų administracijoms bei didžiausiems šalies internetiniams portalams, laikraščiams bei naujienų agentūroms.
Konkurso paraiškų vertinimas ir nugalėtojai buvo atrenkami trimis etapais. Pirmiausiai buvo vertinamas projekto atitikimas programos reikalavimas. Šiuos reikalavimus atitikusių projektų santraukos buvo patalpintos interneto svetainėje www.glis.gamtosakademija.lt ir šios svetainės lankytojai interaktyviai balsavo už jiems labiausiai patikusius projektus. Balsavimo metu svetainėje kasdien apsilankydavo 500 – 700 lankytojų. Daugiausiai lankytojų balsų sulaukusios paraiškos gavo daugiausiai konkursinių balų. Šie balai buvo sumuojami su programos vadovo projektui skirtais prioritetiniai balais, kurie buvo skiriami mažiau galimybių turinčioms jaunimo grupėms, už projekto įgyvendinimą saugomose teritorijose, už idėjų novatoriškumą, aktualumą ir tęstinumą. 
Konkursui iš viso buvo gautos 34 projektų paraiškos, iš kurių po pirminio vertinimo konkurse dalyvavo 28. Susumavus balus parama skirta 17 aukščiausią įvertinimą surinkusių projektų: 
1. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija „Skautiška pagalba pelkių gyventojams ir ,,Natura 2000“ išlikimui„ – bus tiriama ir tvarkoma Saločio telmologinio draustinio pelkė siekinat pagerinti sąlygas į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytoms raudonpilvėms kūmutėms bei niūriaspalviams auksavabaliams. Taip pat skautų stovyklos metu bus šienaujant bei iškertant menkaverčius krūmus tvarkomos Saločio paežerės. Keletas nuotraukų skautų vykdomų iš Saločio pievų tvarkymo ir tyrimų darbų:
2. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija „STOP išnykimui„. Projekto metu bus sutvarkytas apie 1930 – 1936 metus  tuometinio dvaro savininko Eduardo Klemrohto įkurtas parkas, parengti parke augančių medžių aprašymai, atsodinti sunykę augalai. 
3. Šiaulių rajono Aukštelkės pagrindinė mokykla „Aukštelkės aukštapelkė – pavojuje!„. Projektas skirtas Aukštelkės aukštapelkės tvarkymui ir apsaugai. Projektu siekiama apsaugoti pelkėje augančius nykstančius augalus bei sukurti įspėjamuosius ženklus teršėjams. Bus išleistas žemėlapis, kuriame bus sužymėtos saugotinos ir teršiamos vietas Rėkyvos botaniniame – zoologiniame draustinyje. Keletas nuotraukų iš Rėkyvos ežero pakrantės tvarkymo darbų:
4. Juodšilių ,,Šilo‘‘ gimnazija „Kaip prisivilioti kamanes„. Projekto tikslas yra dėl žemės ūkyje naudojamų pesticidų bei natūralių pievų sukultūrinimo nykstančių kamanių populiaciją įrengiant joms dirbtinas lizdavietes. Keletas nuotraukų iš projekto įgyvendinimo vietos:
5. Kauno rajono Šlienavos pagrindinė mokykla „Žaliosios klases Botaninio tako retųjų augalu išsaugojimas„. Projekto tikslas - išsaugoti mokyklos Žaliosios klasės ir reakrecinių zonų augalų rūšinę įvairovę. To bus siekiama sutvarkant parko aplinką, atsodinant sunykusius augalus bei įrengiant moksleiviams skirtą dviračių stovėjimo aikštelę.
6. Plungės rajono Stalgėnų pagrindinė mokykla „Gamtos pažintinis, mokomasis takas „Luknos upelio pakrante“. Jaunimas įrenginės gamtos pažintinį taką Luknos pakrentėje, rinks informaciją apie vietos vertybes ir jų aprašymus pateiks tako stenduose.
7. Ekologijos klubas „Liepija“ „Orchidinių augalų populiacijų ištyrimas ir išsaugojimas Platelių miestelyje ir jo prieigose„. Projekto tikslas - įjungiant vietos gyventojų pajėgumus,  atkurti ir išsaugoti buvusias orchidinių augalų  buveines bei pagausinti vyriškųjų gegužraibių (Orchis mascula L.) populiacijas.
8. Raseinių ,,Kalno“ vidurines mokyklos neformaliojo ugdymo būreliai ,,Biofanai“, „Jaunieji tyrinėtojai“ „Dirbtinių lizdaviečių tulžiams įrengimas palei Dubysos intakus„. Projekto dalyviai susipažins su tulžių buveinėmis, jų apsaugos poreikiais ir specifika, pagamins dirbtines lizdavietes ir jas išdėstys palei Dubysos intakus.
9. Kauno Jono Laužiko specialioji mokykla „Saugau gamtą – saugau  save„. Projekto metu intelektinių sutrikimų turintys vaikai stebės ir tyrinės gamtą. Taip per praktinę moksleivių veiklą bus ugdyti  ekologinis jų  sąmoningumas.
10. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija „Upelio tarša. Priežastys, pasekmes ir apsauga„. Šio projekto veikla siekiama ištirti sodo bendrijos įtaką upelio florai, faunai bei vandens kokybei. Pasirinktose vietose bus atlikti tyrimai: aprašyta kranto ir upelio augmenija, upelio fauna,  atlikti cheminiai vandens tyrimai. Tyrimai atlikti skirtingose upelio vietose (prieš sodo bendriją, sodo bendrijoje ir už sodo bendrijos) bus palyginti, padarytos išvados, pateikti pasiūlymai. Su gautais rezultatais bei pasiūlymais bus supažindinti sodo bendrijos nariai bei Švenčionėlių miesto visuomenė. Taip pat bus sutvarkyta upelio  pakrantė, surinktos šiukšlės, už sodo bendrijos atkurta natūrali upelio tėkmė.  Keletas nuotraukų iš vykusio upelio valymo:
11. Prienų „Žiburio“ gimnazijos neformalusis ugdymas „Aplinkotyra“ „Saugomų rūšių (vėjalandės šilagėlės, kalnines arnikos, tamsialapio skeltalupio) paplitimas ir apsaugos priemonių numatymas Prienų šilo kraštovaizdžio draustinyje„. Projekto tikslas - įvertinti saugomų augalų rūšių, tokių kaip vėjalandė šilagėlė, kalninė arnika, tamsialapis skeltalūpis augimvietes, jų paplitimą, populiacijų gausą ir būklę Nemuno kilpų regioninio parko Prienų šilo kraštovaizdžio draustinio Revuonos upelio aukštupio apylinkėse. 
12. Anykščių Jono Biliūno gimnazija „Varliagyvių populiacijos tyrimai Anykščių regioniniame parke„. Projekto metu planuojama nustatyti Anykščių regioninio parko teritorijos vietas, kur yra daugiausia migruojančių varliagyvių, rinkti duomenis apie rūšinę įvairovę, skaičiuoti individus, kurie žūva po automobilių ratais, nustatyti migracijos kryptis ir periodus (trukmę). Keletas nuotraukų iš vykusio projekto pristatymo mokyklos bendruomenei:
13. Panevėžio rajono Upytės Antano Belazaro pagrindine mokykla „Noriu pažinti„ . Projekto metu bus baidarėmis plaukiama Nevėžiu per Krekenavos regioninį parką, išsilaipinama upės pakrantėse, fotografuojama reti ir nykstantys augalai, paukščiai ir gyvūnai,  Nevėžio senslėnis – didžiausia L ietuvos vidurio žemumos kraštovaizdžio vertyė. Šios nuotraukos su aprašymais bus naudojamos parodai bei albumui, kuriais vietos bendruomenei bus pristatomos jų krašto vertybės.
14. Šilutės m. Žibu pradine mokykla Grabupių skyrius „Norime gyventi gražiau„. Projekto metu vaikai, siekdami patys susipažinti bei atkreipti bendruomenės dėmesį į jų gyvenamųjų apylinkių grožį, tvarkys Šyšos upės krantus, rinks šiukšles, rinks gamtinę medžiagą, darys įvairių darbelių parodą, su tėveliais darys inkilus, juos kels į medžius.
15. Kauno rajono Raudondvario gimnazija „Raudondvario bendruomenės aplinkosauginio sąmoningumo ugdymas“. Šis projektas yra skirtas skatinti jaunimo aplinkosauginę iniciatyvą ir veiklą saugant retas rūšis ir jų buveines Nevėžio kraštovaizdžio draustinyje. Jo metu didžiulis dėmesys ir dauguma jaunimo veiklų bus skirtos miestelio bendruomenės švietimui ir aplinkosauginio sąmoningumo didinimui, informuojant bendruomenę apie ją supančios aplinkos reikšmingumą ir vertingumą, prevenciškai stabdant trikdymo faktorių. Naudojant projekto metu sukurta pažintine - mokomąja medžiaga apie retas rūšis draustinyje, jų apsaugą, sieks atkreips dėmesį į Raudondvario miestelio apylinkių unikalumą bei sudarys prielaidas formuotis bendruomenės aplinkosauginei kultūrai.
16. Raseinių rajono Betygalos Maironio vidurinės mokyklos neformaliojo ugdymo būrelis ,,Bioivairovė“ „Kukučių ir žalvarnių apsauga Dubysos regioninio parko Betygalos kraštovaizdžio draustinyje„. Projekto dalyviai vykdys seniūnijos gyventojų apklausą apie kukučio ir žalvarnio stebėjimo atvejus per pastaruosius 3 metus, susipažins su žalvarnių apsaugos galimybėmis, inkilų gamybos ir kėlimo specifika ir bus keliami specialūs inkilai žalvarniams ir kukučiams.
17. Asociacija Sargeliu bendruomenės centras „Plazdanti pievų dvasia„. Projektą įgyvendins Sargelių bendruomenės centro jaunimas. Jo metu bus surengta pažintinė išvyka - seminaras „Galvok globaliai, veik lokaliai“, kuriame dalyviai susipažins su Praviršulio tyrelio botaninio – zoologinio draustinio natūraliomis ir pusiau natūraliomis pievomis, mažieji kurs eilėraščius, pasakojimus apie gamtą, drugius, žais žaidimus. Vyks piešinių konkursas, kuriame vaikai atskleis savo požiūrį į Praviršulio pievų grožį, unikalumą ir iškilusias grėsmes. Piešiniai bus eksponuojami Pagojukų seniūnijos patalpose. 
Šių projektų biudžetai yra nuo 250 iki 700 lt. 

2011 metai Lietuvos gamtos fondas jaunimo aplinkosauginių iniciatyvų skatinimo programos įgyvendinimui pasirinko dvi pagrindines kryptis – jaunimo aplinkosauginį švietimą skatinančio portalo www.gamtosakademija.lt kūrimą ir jaunimo įgyvendinimų aplinkosauginių projektų rėmimą. Šią programą remia finansinę paramą skyręs UAB „Antalis“, senų mobiliųjų telefonų surinkimo akciją organizavęs UAB „Greenfone LT“ (už surinktus telefonus gautos lėšos buvo skirtos telefonus rinkusioms mokykloms kaip dalinis projektų finansavimas) ir leidykla „Lututė“, projektą parėmusi leidiniais apie gamtą. Jaunimo aplinkosauginių iniciatyvų skatinimo programą inicijavo, įgyvendina ir iš dalies finansuoja Lietuvos gamtos fondas.

Šiuo metu yra parengta portalo www.gamtosakademija.lt koncepcija ir pradėti dizaino kūrimo, funkcijų programavimo bei informacijos rengimo darbai. Įvertinus darbų apimtis bei orientuojantis į tikslinę moksleivių bei pedagogų auditoriją, planuojama, kad portalas oficialiai bus pristatytas 2011 metų rugsėjo mėnesį, kai prasidės mokslo metai. Iki to laiko nuo 2011 metų kovo mėnesio pradžios veikia laikina svetainė www.glis.gamtosakademija.lt. Čia yra talpinama su paraiškų teikimu, vertinimu bei įgyvendinimu susijusi informacija. Pradėjus veikti portalui, ši svetainė papildys portalo struktūrą.

Jaunimo įgyvendinamų aplinkosauginių projektų konkursas buvo paskelbtas 2011 metų kovo mėnesio 14 dieną. Kvietimas teikti paraiškas buvo išsiųstas visoms Lietuvos švietimo įstaigoms, savivaldybėms, saugomų teritorijų administracijoms bei didžiausiems šalies internetiniams portalams, laikraščiams bei naujienų agentūroms.

Konkurso paraiškų vertinimas ir nugalėtojai buvo atrenkami trimis etapais. Pirmiausiai buvo vertinamas projekto atitikimas programos reikalavimas. Šiuos reikalavimus atitikusių projektų santraukos buvo patalpintos interneto svetainėje www.glis.gamtosakademija.lt ir šios svetainės lankytojai interaktyviai balsavo už jiems labiausiai patikusius projektus. Balsavimo metu svetainėje kasdien apsilankydavo 500 – 700 lankytojų. Daugiausiai lankytojų balsų sulaukusios paraiškos gavo daugiausiai konkursinių balų. Šie balai buvo sumuojami su programos vadovo projektui skirtais prioritetiniai balais, kurie buvo skiriami mažiau galimybių turinčioms jaunimo grupėms, už projekto įgyvendinimą saugomose teritorijose, už idėjų novatoriškumą, aktualumą ir tęstinumą. Konkursui iš viso buvo gautos 34 projektų paraiškos, iš kurių po pirminio vertinimo konkurse dalyvavo 28. Susumavus balus parama skirta 17 aukščiausią įvertinimą surinkusių projektų: 

1. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija „Skautiška pagalba pelkių gyventojams ir ,,Natura 2000“ išlikimui– bus tiriama ir tvarkoma Saločio telmologinio draustinio pelkė siekinat pagerinti sąlygas į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytoms raudonpilvėms kūmutėms bei niūriaspalviams auksavabaliams. Taip pat skautų stovyklos metu bus šienaujant bei iškertant menkaverčius krūmus tvarkomos Saločio paežerės. Keletas nuotraukų skautų vykdomų iš Saločio pievų tvarkymo ir tyrimų darbų:

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija „STOP išnykimui„. Projekto metu bus sutvarkytas apie 1930 – 1936 metus  tuometinio dvaro savininko Eduardo Klemrohto įkurtas parkas, parengti parke augančių medžių aprašymai, atsodinti sunykę augalai. 

3. Šiaulių rajono Aukštelkės pagrindinė mokykla „Aukštelkės aukštapelkė – pavojuje!„. Projektas skirtas Aukštelkės aukštapelkės tvarkymui ir apsaugai. Projektu siekiama apsaugoti pelkėje augančius nykstančius augalus bei sukurti įspėjamuosius ženklus teršėjams. Bus išleistas žemėlapis, kuriame bus sužymėtos saugotinos ir teršiamos vietas Rėkyvos botaniniame – zoologiniame draustinyje. Keletas nuotraukų iš Rėkyvos ežero pakrantės tvarkymo darbų:

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Juodšilių ,,Šilo‘‘ gimnazija „Kaip prisivilioti kamanes„. Projekto tikslas yra dėl žemės ūkyje naudojamų pesticidų bei natūralių pievų sukultūrinimo nykstančių kamanių populiaciją įrengiant joms dirbtinas lizdavietes. Keletas nuotraukų iš projekto įgyvendinimo vietos:

     

 

 

 

 

 

 

 

5. Kauno rajono Šlienavos pagrindinė mokykla „Žaliosios klases Botaninio tako retųjų augalu išsaugojimas„. Projekto tikslas - išsaugoti mokyklos Žaliosios klasės ir reakrecinių zonų augalų rūšinę įvairovę. To bus siekiama sutvarkant parko aplinką, atsodinant sunykusius augalus bei įrengiant moksleiviams skirtą dviračių stovėjimo aikštelę.

6. Plungės rajono Stalgėnų pagrindinė mokykla „Gamtos pažintinis, mokomasis takas „Luknos upelio pakrante“. Jaunimas įrenginės gamtos pažintinį taką Luknos pakrentėje, rinks informaciją apie vietos vertybes ir jų aprašymus pateiks tako stenduose.

7. Ekologijos klubas „Liepija“ „Orchidinių augalų populiacijų ištyrimas ir išsaugojimas Platelių miestelyje ir jo prieigose„. Projekto tikslas - įjungiant vietos gyventojų pajėgumus,  atkurti ir išsaugoti buvusias orchidinių augalų  buveines bei pagausinti vyriškųjų gegužraibių (Orchis mascula L.) populiacijas.

8. Raseinių ,,Kalno“ vidurines mokyklos neformaliojo ugdymo būreliai ,,Biofanai“, „Jaunieji tyrinėtojai“ „Dirbtinių lizdaviečių tulžiams įrengimas palei Dubysos intakus„. Projekto dalyviai susipažins su tulžių buveinėmis, jų apsaugos poreikiais ir specifika, pagamins dirbtines lizdavietes ir jas išdėstys palei Dubysos intakus.

9. Kauno Jono Laužiko specialioji mokykla „Saugau gamtą – saugau  save„. Projekto metu intelektinių sutrikimų turintys vaikai stebės ir tyrinės gamtą. Taip per praktinę moksleivių veiklą bus ugdyti  ekologinis jų  sąmoningumas.

10. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija „Upelio tarša. Priežastys, pasekmes ir apsauga„. Šio projekto veikla siekiama ištirti sodo bendrijos įtaką upelio florai, faunai bei vandens kokybei. Pasirinktose vietose bus atlikti tyrimai: aprašyta kranto ir upelio augmenija, upelio fauna,  atlikti cheminiai vandens tyrimai. Tyrimai atlikti skirtingose upelio vietose (prieš sodo bendriją, sodo bendrijoje ir už sodo bendrijos) bus palyginti, padarytos išvados, pateikti pasiūlymai. Su gautais rezultatais bei pasiūlymais bus supažindinti sodo bendrijos nariai bei Švenčionėlių miesto visuomenė. Taip pat bus sutvarkyta upelio  pakrantė, surinktos šiukšlės, už sodo bendrijos atkurta natūrali upelio tėkmė.  Keletas nuotraukų iš vykusio upelio valymo:

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Prienų „Žiburio“ gimnazijos neformalusis ugdymas „Aplinkotyra“ „Saugomų rūšių (vėjalandės šilagėlės, kalnines arnikos, tamsialapio skeltalupio) paplitimas ir apsaugos priemonių numatymas Prienų šilo kraštovaizdžio draustinyje„. Projekto tikslas - įvertinti saugomų augalų rūšių, tokių kaip vėjalandė šilagėlė, kalninė arnika, tamsialapis skeltalūpis augimvietes, jų paplitimą, populiacijų gausą ir būklę Nemuno kilpų regioninio parko Prienų šilo kraštovaizdžio draustinio Revuonos upelio aukštupio apylinkėse. 

12. Anykščių Jono Biliūno gimnazija „Varliagyvių populiacijos tyrimai Anykščių regioniniame parke„. Projekto metu planuojama nustatyti Anykščių regioninio parko teritorijos vietas, kur yra daugiausia migruojančių varliagyvių, rinkti duomenis apie rūšinę įvairovę, skaičiuoti individus, kurie žūva po automobilių ratais, nustatyti migracijos kryptis ir periodus (trukmę). Keletas nuotraukų iš vykusio projekto pristatymo mokyklos bendruomenei:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13. Panevėžio rajono Upytės Antano Belazaro pagrindine mokykla „Noriu pažinti„. Projekto metu bus baidarėmis plaukiama Nevėžiu per Krekenavos regioninį parką, išsilaipinama upės pakrantėse, fotografuojama reti ir nykstantys augalai, paukščiai ir gyvūnai,  Nevėžio senslėnis – didžiausia L ietuvos vidurio žemumos kraštovaizdžio vertyė. Šios nuotraukos su aprašymais bus naudojamos parodai bei albumui, kuriais vietos bendruomenei bus pristatomos jų krašto vertybės.

14. Šilutės m. Žibu pradine mokykla Grabupių skyrius „Norime gyventi gražiau„. Projekto metu vaikai, siekdami patys susipažinti bei atkreipti bendruomenės dėmesį į jų gyvenamųjų apylinkių grožį, tvarkys Šyšos upės krantus, rinks šiukšles, rinks gamtinę medžiagą, darys įvairių darbelių parodą, su tėveliais darys inkilus, juos kels į medžius.

15. Kauno rajono Raudondvario gimnazija „Raudondvario bendruomenės aplinkosauginio sąmoningumo ugdymas“. Šis projektas yra skirtas skatinti jaunimo aplinkosauginę iniciatyvą ir veiklą saugant retas rūšis ir jų buveines Nevėžio kraštovaizdžio draustinyje. Jo metu didžiulis dėmesys ir dauguma jaunimo veiklų bus skirtos miestelio bendruomenės švietimui ir aplinkosauginio sąmoningumo didinimui, informuojant bendruomenę apie ją supančios aplinkos reikšmingumą ir vertingumą, prevenciškai stabdant trikdymo faktorių. Naudojant projekto metu sukurta pažintine - mokomąja medžiaga apie retas rūšis draustinyje, jų apsaugą, sieks atkreips dėmesį į Raudondvario miestelio apylinkių unikalumą bei sudarys prielaidas formuotis bendruomenės aplinkosauginei kultūrai.

 16. Raseinių rajono Betygalos Maironio vidurinės mokyklos neformaliojo ugdymo būrelis ,,Bioivairovė“ „Kukučių ir žalvarnių apsauga Dubysos regioninio parko Betygalos kraštovaizdžio draustinyje„. Projekto dalyviai vykdys seniūnijos gyventojų apklausą apie kukučio ir žalvarnio stebėjimo atvejus per pastaruosius 3 metus, susipažins su žalvarnių apsaugos galimybėmis, inkilų gamybos ir kėlimo specifika ir bus keliami specialūs inkilai žalvarniams ir kukučiams.

 17. Asociacija Sargeliu bendruomenės centras „Plazdanti pievų dvasia„. Projektą įgyvendins Sargelių bendruomenės centro jaunimas. Jo metu bus surengta pažintinė išvyka - seminaras „Galvok globaliai, veik lokaliai“, kuriame dalyviai susipažins su Praviršulio tyrelio botaninio – zoologinio draustinio natūraliomis ir pusiau natūraliomis pievomis, mažieji kurs eilėraščius, pasakojimus apie gamtą, drugius, žais žaidimus. Vyks piešinių konkursas, kuriame vaikai atskleis savo požiūrį į Praviršulio pievų grožį, unikalumą ir iškilusias grėsmes. Piešiniai bus eksponuojami Pagojukų seniūnijos patalpose. 

Šių projektų biudžetai yra nuo 250 iki 700 lt.