Projektai

Pelkininkystė Baltijos šalyse. Potencialo ir gebėjimų vystymas klimato apsaugai produktyviai naudojant atkurtus durpynus (2018 - 2020)
Projekto vadovas: Nerijus Zableckis (nerijus.z@glis.lt)

Pelkininkystė (anglų k. paludiculture, vok. k. Paludikultur) – klimatui palankus natūralių ir atkurtų pelkių ūkinis naudojimas, apimantis vietinių pelkinių augalų produkcijos paruošą, natūralioms pelkių buveinėms būdingo hidrologinio režimo palaikymą ir (ar) atkūrimą, durpėdaros skatinimą, pelkių biologinės įvairovės apsaugą siekiant užtikrinti pelkių ekologinį stabilumą. Tvariai ūkininkaujant natūraliose ir atkurtose pelkėtose vietovėse ne tik surenkama pelkininkystės produkcija (antžeminė biomasė), išsaugoma durpių klodo storymė, bet ir sudaromos palankios sąlygos durpėdarai. Tai labai svarbus klimato kaitos švelninimo aspektas. Užsienio šalyse nendrių, viksvų, alksnių, kiminų ir kitų pelkinių augalų biomasė vertinama kaip atsinaujinantys ištekliai, kuriuos galima naudoti ruošiant pašarus, energetinėms reikmėms, gaminant statybines medžiagas, maisto ir farmacijos pramonėse amatininkystės srityje ir kt.

Projektą  remia Europos klimato iniciatyvos (EUKI) programa. Tai Vokietijos federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir atominio saugumo ministerijos finansinis instrumentas, stiprinantis tarpvalstybinį Europos Sąjungos šalių dialogą ir bendradarbiavimą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo srityje ir skatinantis žinių bei patirties. Projektui vadovauja Michaelio Zukovo gamtos apsaugos fondas, bendradarbiaudamas su Greifsvaldo pelkių centru ir Greifsvaldo Universitetu (Vokietija), turinčių ilgametę patirtį tiriant ir saugant organinius dirvožemius. 

Projekto tikslas – skatinti pelkininkystę, suteikti žinių ir gebėjimų potencialiems pelkininkystės vystytojams siekiant įgyvendinti klimato kaitos politikos tikslus, tai yra sumažinti ŠESD emisijas 9 % ATLS prekyboje nedalyvaujančiuose sektoriuose.

Siekiant projekto tikslų numatoma įgyvendinti šiuos uždavinius:

- parengti išsamią pelkininkystės vystymo Baltijos šalyse galimybių studija, kuri apimtų erdvinių duomenų analizę, ekonominių kaštų analizę, pelkininkystės pritaikomumo skirtinguose sektoriuose analizę ir t.t.;

- skatinti sprendimų priėmėjų dialogą bei stiprinti gebėjimus;

- pakeisti atitinkamus nacionalinius bei ES teisės aktus, pvz.: pateikti pasiūlymus dėl agro-aplinkosaugos priemonių, palaikant paludikultūrą;

- parinkti demonstracinias vietoves, kuriose sekančiame etape būtų įgyvendinamos pelkininkystės principais pagrįstos priemonės.

Projektas vykdomas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Projekto biudžetas apie 900 000 EUR.

Projektą koordinuoja Michaelio Zukovo gamtos apsaugos fondas, bendradarbiaudamas su Greifsvaldo pelkių centru ir Greifsvaldo Universitetu.

Galimybių studiją "Pelkininkystė Baltijos Šalyse" bei šios studijos priedus rasite Lietuvos gamtos fondo svetainės leidinių skyriuje

 arba šioje nuorodoje:

http://glis.lt/?pid=48