Projektai

Bandomojo ekologinio tinklo pietų Lietuvoje sukūrimas (2010 - 2014) Plačiau »

Lietuvos gamtos fondas bendradarbiaudamas su kitomis aplinkosauginėmis organizacijomis 2010 – 2014 metais vykdo LIFE+ Gamta projektą „Bandomojo ekologinio tinklo pietų Lietuvoje sukūrimas“. Šio projekto asocijuoti partneriai yra Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Dzūkijos nacionalinis parkas, Metelių ir Veisiejų regioniniai parkai, Lietuvos zoologijos sodas ir tarptautinė konsultacinė firma AmphiConsult. Projekte yra trys pagrindinės veiklos kryptys: tikslinių rūšių apsauga, ekologinio tinklo sukūrimas ir vietinės bendruomenės švietimas.

Tikslinės projekto rūšys yra į Buveinių direktyvos II ir IV priedus įtrauktos roplių ir varliagyvių rūšys, t.y.: balinis vėžlys (Emys orbicularis), europinė medvarlė (Hyla arborea), raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina), skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus), nendrinė rupūžė (Bufo calamita), žalioji rupūžė (B. viridis), paprastoji česnakė (Pelobates fuscus), smailiasnukė varlė (Rana arvalis), mažoji kūdrinė varlė (R. lessonae), vikrusis driežas (Lacerta agilis) bei nemažas skaičius paukščių ir bestuburių rūšių, kuriems reikalingi maži stovinčio vandens telkiniai, pievutės ir neapaugę smėlėti šlaitai.

Šioms rūšims yra numatyta visa eilė apsauginių veiksmų, tokių kaip kūdrų kasimas, vietų, tinkamų vėžlių kiaušiniams dėti, parengimas ir priežiūra, kiaušinių surinkimas iš netinkamose vietose esančių lizdaviečių ir vėžliukų užauginimas, medvarlių veisimas arba kiaušinių surinkimas ir užauginimas, gamtą tausojančio žemės ūkio stiprinimas ir kiti. Šie veiksmai bus vykdomi taip, kad tikslinėms rūšims sukurtų ekologinius koridorius tarp saugomų teritorijų.

Šiuo metu pietų Lietuvoje esančios gamtinio karkaso bei Natura 2000 teritorijos kol kas neužtikrina šių rūšių apsaugos ir nesuteikia galimybės migracijai tarp didžiausią bioekologinę svarbą turinčių buveinių. Todėl šis projektas siekia sukurti ekologinius koridorius pietų Lietuvoje, kurie užtikrintų pasirinktų rūšių palankią apsaugos būklę ir padidintų regiono ekologinę vertę.

Kita projekto veiklos kryptis yra ekologinio tinklo kriterijų išskyrimas. Šie kriterijai bus skirti visos biologinės įvairovės apsaugai. Toks ekologinis tinklas numatytas išskirti visoje Lietuvos teritorijoje.

Tokios veiklos bus derinamos su vietinėmis bendruomenėmis, paaiškinant veiksmų naudą ne tik gamtai, bet ir žmonėms. Vietinių bendruomenių gamtosauginiam švietimui bus skirta mokomoji medžiaga, renginiai, straipsniai vietiniuose ir valstybiniuose laikraščiuose, internetinis projekto puslapis ir gamtos takas.

Sutartis  dėl projekto įgyvendinimo Nr.LIFE09 NAT/LT/000581 tarp Lietuvos gamtos fondo ir  Europos Komisijos buvo pasirašyta 2010 m. spalio 13 d.  Europos Komisija remia projektą, skirdama 50% projekto finansavimo, 25% skiria  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, likusi dalis finansuojama partnerių ir rėmėjų lėšomis.