Įvykdyti projektai

Saugomų rūšių inventorizacijos atlikimo ir ataskaitų parengimo paslaugos (2016 - 2017)
Projekto vadovas: Danas Augutis (danas.a@glis.lt)

Projekto tikslas - atlikti 4-ių saugomų rūšių paiešką ir inventorizaciją Lietuvoje ir parengti jų tyrimų ataskaitas.

Projekto metu vykdomi purpurinio plokščiavabalio, niūriaspalvio auksavabalio, dvijuostės nendriadusės ir ovaliosios geldutės naujų radaviečių paieškos, buveinių būklės įvertinimo darbai. Kiekvienai rūšiai atrinkama po 50 teritorijų, kurios tolygiai pasiskirsčiusios šalyje. Jose vykdomi tyrimai. Po tyrimų kiekvienai rūšiai parengiamos ataskaitos. 

Užsakovas - LR Aplinkos ministerija.  Saugomų rūšių inventorizacijos atlikimo ir ataskaitų parengimo paslaugos teikiamos pagal LR Aplinkos ministerijos vykdomą projektą „Saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo dokumentų parengimas", kuris vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos sanglaudos fondo lėšų.