Įvykdyti projektai

Institucinių pajėgumų stiprinimas agro-aplinkosauginių programų planavimui ir įgyvendinimui Lietuvoje (2003 - 2004)
Projekto vadovas:

Pagal ES Kaimo plėtros reglamentą (1257/1999) visos valstybės narės turi parengti ir įgyvendinti agro-aplinkosaugines schemas bei programas, pagal kurias ūkininkai, laisvanoriškai įsipareigojantys taikyti aplinkai palankesnius ūkininkavimo metodus, gali gauti išmokas. Agro-aplinkosauga – vienintelė privaloma priemonė pagal Kaimo plėtros reglamentą, ir taikoma taip pat šalyse kandidatėse.

 

Projekto tikslas – paremti institucinių pajėgumų, reikalingų pilnam bei efektyviam ES finansuojamų agro-aplinkosauginių priemonių įgyvendinimui Lietuvoje (nacionaliniame bei vietiniame lygmenyje), vystymui. Šitai bus pasiekta per:

 

1. pagerėjusį agro-aplinkosauginės politikos vystymo bei įgyvendinimo Žemės ūkio ministerijoje integravimą su Aplinkos ministerijos aplinkosaugos strategijomis

 

2. didesnius gebėjimus nacionaliniame bei vietiniame lygmenyje pilotinei agro-aplinkosauginei priemonei pagal SAPARD 6 priemonę “Ekologiniai ūkininkavimo būdai” įgyvendinti

 

3. atitinkamų priemonių, padėsiančių rengti bei ateityje gyvendinti nacionalinę agro-aplinkosauginę programą pagal ES Kaimo plėtros reglamento reikalavimus, parengimą

 

Projekte numatytus darbus atliks ekspertai iš 2 organizacijų konsorciumo – DLV Agriconsult (kartu su DLV) ir Avalon –, pasinaudodami 2 įvardintų projekto partnerių – Lietuvos gamtos fondo (LGF) ir DLG technine ekspertize. Projektą finansuoja Senter Internationaal (Nyderlandai).

 

Projektas bus įgyvendinamas 18 mėnesių laikotarpyje - nuo 2003 m. balandžio iki 2004 m. rugsėjo.- , po kurio seks 3 mėnesių trukmės baigiamasis projekto etapas, kuris tęsis iki 2004 m. gruodžio pabaigos. Projekte numatyta veikla:

 

· bendrų mokymo kursų Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų darbuotojams apie agro-aplinkosauginės politikos formavimo bei programos kūrimo principus bei praktinį įgyvendinimą organizavimas

 

· reikalingų žingsnių praktiniam SAPARD pilotinės agro-aplinkosauginės priemonės įgyvendinimui parengimas, apimsiantis ir administracinių procedūrų dėl pareiškėjų atrankos, išmokų ir kontrolės galutinį suderinimą

 

· tinkamų mokymo programų konsultantams, administratoriams bei kontrolieriams, kurie dirbs nacionaliniame, regioniniame ir vietiniame lygmenyje įgyvendinant SAPARD pilotinę priemonę, paruošimas

 

· tinkamos informacinės medžiagos bei strategijų, padedančių pateikti informaciją ūkininkams apie SAPARD pilotinę priemonę, parengimas

 

· pagalba rengiant sutartis su ūkininkais

 

· pagalba rengiant instrukcijas Mokėjimo agentūros darbuotojams centriniame bei regioniniuose lygmenyse

 

· centrinio bei regioninio lygmens Mokėjimo agentūros darbuotojų mokymai, suteikiant jiems žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmingam pilotinės agro-aplinkosauginės priemonės įgyvendinimui

 

· ryšių tarp Žemės ūkio ministerijos ir Aplinkos ministerijos sukūrimas, gerinant supratimą apie agro-aplinkosauginės politikos potencialą tiek kaimo plėtrai, tiek aplinkosaugai

 

· funkcijų ir veiksmų, įgyvendinant agro-aplinkosauginę politiką, pasiskirstymas tarp abiejų ministerijų

 

· informavimas regioniniame lygmenyje apie potencialų agro-aplinkosauginių priemonių taikymą tvarkant saugomas teritorijas bei kitas svarbias buveines ir kraštovaizdžio tipus

 

· potencialaus Aplinkos ministerijos ir jos regioninių departamentų vaidmens, atliekant būsimą agro-aplinkosauginių priemonių monitoringą, nustatymas

 

· parama informacinei kampanijai apie agro-aplinkosauginę priemonę kaip apie galimybę ūkininkams tose Natura 2000 teritorijose, kur žemės ūkis yra svarbi žemėnaudos rūšis

 

Tikimasi, kad projekte numatytos veiklos įgyvendinimas padės sukurti reikalingus pajėgumus, kurie įgalins:

 

· įvertinti ir pasimokyti iš SAPARD pilotinės priemonės

 

· sukurti nacionalinę agro-aplinkosauginę programą pagal ES Kaimo plėtros reglamento reikalavimus

 

· toliau vystyti ir įgyvendinti reikalingus mokymus

Kiti rėmėjai ir partneriai:

Senter Internationaal (The Netherlands)

DLV Agriconsult (in association with DLV),

Avalon

DLG