Įvykdyti projektai

Balinių vėžlių ir varliagyvių apsauga Šiaurės Europos lygumose ir Pietų Lietuvoje (2005 - 2009) Plačiau »
Projekto vadovas: Nerijus Zableckis (nerijus.z@glis.lt)

Lietuvos gamtos fondas 2005–2009 metais vykdo jungtinį tarptautinį Balinių vėžlių ir varliagyvių apsaugos Šiaurės Europos lygumose ir Pietų Lietuvoje projektą bendradarbiaujant Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos aplinkosauginėms organizacijoms. Balinis vėžlys Emys orbicularis, raudonpilvė kūmutė Bombina bombina ir skiauterėtasis tritonas Triturus cristatus yra retos ir nykstančios rūšys, įtrauktos į ES Buveinių direktyvos priedus. Šie paprastai tuose pačiuose vandens telkiniuose aptinkami gyvūnai nyksta, nes trūksta tinkamų maitinimosi, veisimosi buveinių, žiemaviečių, kiaušinių dėjimo vietų. Dauguma natūralių ir pusiau natūralių buveinių buvo sunaikintos vykdant intensyvią žemės ūkio veiklą, miškais užsodinant saulėtus smėlėtus šlaitus, neprižiūrint vandens telkinių ir užleidus aplinkines pievas. Tik pradėjus nykti paskutinėms balinių vėžlių ir varliagyvių populiacijoms susirūpinta jų apsauga ir gamtotvarkos priemonėmis. Tad ir projekto idėja užgimė skirtingoms šalims keičiantis ir dalinantis patirtimi apie balinių vėžlių ir varliagyvių buveinių ir populiacijų gamtotvarkos priemonių įgyvendinimą.

Siekiant pagerinti balinių vėžlių ir retųjų varliagyvių populiacijų būklę, bus įgyvendinami šie projekto tikslai:

• Tvarkomi ir įengiami nauji vandens telkiniai;

• Tvarkomos ir įrengiamos balinių vėžlių kiaušinių dėjimo vietos;

• Įrengiamos žiemavietės baliniams vėžliams ir varliagyviams;

• Įkuriami mėsinių galvijų ūkiai ilgalaikei pievų priežiūrai;

• Šalinama trukdanti augmenija;

• Perkeliami vėžlių inividai;

• Tvarkomos maitinimosi vietovės;

• Vykdomas vietinės bendruomenės švietimas įtraukiant gyventojus į aplinkosauginę veiklą

 

Projekto metu bus ne tik vykdomi gamtotvarkiniai darbai, bet ir gerinamos vietinės bendruomenės gyvenimo sąlygos. Vietos gyventojams bus suteikta galimybė verstis mėsine-gamtosaugine galvijininkyste, kuri užtikrins ilgalaikę pievų priežiūrą, o projekto idėjos skleidžiamos visuomenėje.

Lietuvoje projektas vykdomas Žuvinto biosferos rezervate, Veisiejų ir Metelių regioniniuose parkuose esančiose ES saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 teritorijose (Kuciuliškėje, Juodabalėje, Stračiūnuose, Šlavantuose ir kt.), rytinėje ir vakarinėje Lenkijos dalyse (Ostoja Piska girioje, Bialoviežo nacionaliniame parke, Odros upės baseine), Vokietijoje Brandengburgo žemėje.

 

LIFE Gamta projektą Balinių vėžlių ir varliagyvių apsauga Šiaurės Europos lygumose LIFE05NAT/LT/000094 remia Europos Komisija, skirdama 49.5 % projekto finansavimo, likusi dalis finansuojama partnerių ir rėmėjų lėšomis: Lietuvoje (Gamtos paveldo fondas, Žuvinto biosferos rezervatas, Metelių ir Veisiejų regioninių parkai, JTVP Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa), Lenkijoje (Pólnocnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP), Bialowieza National Park, Klub Przyrodników), Vokietijoje (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Artenschutz e.V (Agena e.V.), Landschaftsförderverein (LFV) Oberes Rhinluch e.V., Georg-August University Goettingen, Klara Samariter-Stiftung, Heinz Seilman Stiftung, Deutsche Umwelthilfe e.V., Landkreis Barnim, NaturSchutzFonds Brandenburg.